چاپ

استقرار نظامهای مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و رویکردهای و فنون مربوطه

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان سیستم مدیریت کیفیت را به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب افزایش رضایتمندی مشتری و ... انتخاب کرده است برای رسیدن به این اهداف اقدامات انجام شده بشرح ذیل می باشد پس از انتخاب شرکت مشاور و انعقاد قرارداد با آن در تاریخ 21/12/79 عملا فعالیتهای سیستم مدیریت کیفیت آغاز گردید.

مرحله اول: بررسیهای اولیه و شناخت وضعیت موجود توسط مشاور

1) مشخص نمودن وضعیت موجود شرکت و تعیین فاصله وضعیت شرکت با نیازمندیهای ISO9001:2000
2) مشاوره و همکاری در مورد تهیه استراتژی کیفیت، تهیه و تبیین پیش نویس خط مشی کیفیت
3) بررسی وضعیت دستورالعملهای اجرایی و روشهای کاری محصول و خدمات شرکت
4) بررسی مطابقت موارد قید شده در بند 3، با الزامات استاندارد
5) طبقه بندی اطلاعات بدست آمده طبق الزامات استاندارد ISO9001
6) ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات طبقه بندی شده
7) ارائه گزارش تفصیلی از انجام کلیه موارد مذکور به شرکت

مرحله دوم:آموزش

برگزاری کلاسهای آموزشی برای مدیران و کارشناسان و پرسنل بشرح ذیل
1) آموزش مفاهیم کیفیت و تاریخچه پیدایش استاندارد سری ISO9000,ISO8402 و الزامات ISO9001
2) آموزش روشهای مستندسازی در ISO9001
3) آموزش کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و نظام تاییدیه
4) آموزش کنترل کیفیت آماری
5) آموزش ممیزی داخلی کیفیت
6) آموزش بهبود مستمر کیفیت
7) آموزش FMEA (عوامل تجزیه و تحلیل خطا و آثار آن Failur and EFFeet Analysis)

مرحله سوم: طراحی و تدوین نظام مدیریت کیفیت و برنامه ریزی برای پیاده کردن آن

در این مرحله با ایجاد هفت گروه اجرایی کارشناسی (شامل گروه تولید و ارائه خدمات، گروه طراحی و توسعه، گروه کنترل کیفی (بازرسی و نظارت)، گروه مشترکین، گروه بازرگانی ، گروه انبار گروه ستادی) مستندات شرکت شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه (پنج فصل)، روشهای اجرایی (بیست و شش روش اجرایی)، دستورالعمل (سی و هفت دستورالعمل) و فرمها(یکصد و چهل و یک فرم) تهیه و به تصویب کمیته راهبری شرکت رسیده است. اهداف خط مشی کیفیت عبارتند از: افزایش سطح رضایتمندی مشترکین، توسعه فرهنگ نظام مشارکت همگانی و بهبود مستمر کیفیت آب آشامیدنی

نظامنامه مشتمل بر کلیات و پنج فصل می باشد که در کلیات هدف و دامنه کاربرد نظامنامه، تاریخچه فعالیت شرکت، ساختار نظامنامه و ... آمده است.

فصل اول نظام مدیریت کیفیت به تشریح نیازمندیهای عمومی و الزامات مستند سازی می پردازد که از این نیازمندیها و الزامات شامل فرآیندها، توالی و تاثیرات آنها، منابع و اطلاعات مورد نیاز پشتیبانی و پایش فرآیندها، نحوه نظارت و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل فرآیندها و بهبود مستمر آنها می باشد. ضمنا فرآیندهای کلیدی برای تحقق محصول و ارضای نیارمندیهای مشتریان و طرفهای ذینفع نیز تعریف شده است.

در فصل دوم که مسئولیت مدیریت نام دارد به تشریح تعهدات و مسئولیتهای مدیریت عالی شرکت مبتنی بر استقرار و توسعه نظام مدیریت کیفیت بمنظور تعیین میزان اثر بخشی و بهبود آن پرداخته است که این تعهدات کلیه فعالیتهای تامین و توزیع آب شرب و خدمات پس از آن را شامل می شود.

در فصل سوم که مدیریت منابع نامگذاری شده به تشریح نحوه تعیین و تامین منابع محصول شامل نیروهای انسانی، تجهیزات مورد نیاز تامین آب شرب، اقدامات پشتیبانی کننده و محیط کار مطابق با الزامات مشخص شده بمنظور برآورده نمودن رضایت مشتری اشاره شده است.

در فصل چهارم (تحقق محصول) فرآیندهای مورد نیاز و کنترل آنها بمنظور تحقق محصول تشریح شده که این فرآیند شامل فرآیندهای مرتبط با مشتری، طراحی و توسعه، خرید، تولید و ارائه خدمات و کنترل ابزارهای پایش و اندازه گیری می باشد.

فصل پنجم به تشریح نحوه اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود می پردازدکه شامل فرآیندهای پایش و اندازه گیری، کنترل محصول نامنطبق و تجزیه و تحلیل و بهبود آنها می باشد.

این شرکت بمنظور اطمینان از انطباق محصو با معیارهای پذیرش مشخص شده، انطباق نظام مدیریت کیفیت با فعالیتهای در جریان و اثر بخشی و بهبود آن از فرآیندهای پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود از جمله فنون آماری استفاده می نماید که پایش و اندازه گیری از طریق ذیل انجام می شود.
1) رضایت مشتری
2) ممیزی داخلی
3) پایش و اندازه گیری فرآیند از طریق چک لیست
4) پایش و اندازه گیری محصول
5) کنترل محصول نامنطبق

بازنگری منظم سیستم مدیریت کیفیت بطور سالیانه انجام می گیرد بدینصورت که هر گونه پیشنهاد و تغییر در سیستم طی ممیزی به نماینده مدیریت اعلام می شود و پس از طرح در کمیته راهبری شرکت، با تایید نماینده مدیریت و تصویب مدیر عامل بازنگری صورت می گیرد.
به منظور انتخاب تامین کنندگان کالا و خدمات روش اجرایی و دستور العمل خاصی تدوین شده که پس از ارزیابی لازم اینکار صورت می گیرد.
ممیزی داخلی سیستم هر چهار ماه یکبار توسط کارشناسان شرکت که دوره ممیزی را گذرانده اند انجام می گیرد و جلسات بازنگری مدیریت نیز هر چهار ماه یکبار تشکیل می شود که به بررسی نتایج ممیزیها، بررسی شکایات مشترکین، بررسی مشکلات فرآیندهای تحقق محصول، وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ... می پردازد و تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد و بمنظور کنترل و کالیبراسیون دستگاهای اندازه گیری، دستورالعمل خاصی تدوین شده و هر ساله تجهیزات توسط شرکتهای خدماتی کالیبره کننده، کالیبره می گردند.
به منظور ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت از ممیزی داخلی که هر چهار ماه یکبار صورت می گیرد استفاده می شود همچنین ارزیابی با توجه به چک لیستهای تدوین شده نیز بطور سالیانه توسط ارزیابان منتخب شرکت انجام می گیرد.
شرکت بمنظور ایجاد مستمر، اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را از طریق بازنگری خط مشی کیفیت، اهداف کیفی، نتایج ممیزیها، تجزیه و تحلیل داده ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدیریت بهبود می بخشد علاوه بر موارد فوق با پیش بینی پروژه ها توسط شرکت و تایید آن توسط کمیته تحقیقات بهبود مستمر صورت می گیرد.
این شرکت بمنظور رفع علل عدم انطباقها و جلوگیری از تکرار مجدد آنها، اقدامات اصلاحی لازم را پیش بینی می نماید این اقدامات توسط مسئولین تعیین شده در کمیته فنی به اجرا در می آید و بمنظور اطمینان از اجرای صحیح و اثر بخشی آن توسط نماینده مدیریت پیگیری بعمل می آید و سوابق آنها ثبت و نگهداری می شود.
این شرکت بمنظور اقدامات پیشگرانه (جلوگیری از بروز عدم انطباق بالقوه و حذف عمل آنها) اقدامات متناسب را انجام می دهد.
این اقدامات بالقوه بشرح ذیل است.
الف- تعیین اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز عدم انطباقها
ب- بازنگری اقدامات انجام شده
ج- ایجاد سوابق برای اقدامات انجام شده

اقدامات پیشگرانه از طریق ذیل انجام می شود.
الف- آموزش
ب- مستندات تدوین شده
ج- کنترل تجهیزات (از طریق و کالیبراسیون و. ...)
د- بازنگری قراردادها
هـ - پایش و اندازه گیری فرآیندها

این شرکت در تاریخ 21/12/1381 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد گردید و هر ساله با ممیزی مراقبتی منجر به تمدید گواهینامه شده است.

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: سیستم مدیریت کیفیت
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 7677
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0