چاپ

 

اهم وظایف و مسئولیت‌های معاون مالی و پشتیبانی

 

- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و تطبیق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ

- پیگیری تامین منابع مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی‌ها

- تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت

- نظارت بر اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین‌نامه‌های ذیربط و کنترل عملیات مالی و نظارت و مراقبت بر حسن اجرای بودجه برنامه‌ریزی‌شده

- نظارت برعملیات مربوط به کسور قانونی از جمله صورت‌حساب‌های بیمه و مالیات و اظهارنامه مالیاتی

- نظارت و کنترل بر تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح

- پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی و ممیزین مالیاتی

- نظارت بر کیفیت کار پیمانکاران بخش خدمات عمومی

- نظارت بر خدمات پذیرایی و تشریفات، نگهداری فضای سبز و امور نقلیه شرکت

- نظارت بر توسعه، نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمانی، برقی و مخابراتی

- نظارت بر عملکرد دبیرخانه ها

- مدیریت و نظارت بر امور بازرگاني, تامين و تدارك نيازمندي‌هاي شركت و توزيع صحيح و منظم اقلام تداركاتي به واحدهاي عملياتي و شركت موثر در جلسات كميسيون‌هاي مناقصه و مزايده

- مدیریت و نظارت بر امور انبارها

- مدیریت و نظارت بر اموال و استقرار سيستم مطمئن نگهداري و كنترل اموال شرکت

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرح وظایف معاون مالی و پشتیبانی
مرجع اطلاعات: معاونت منابع انسانی و تحقیقات
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1400/01/29
شمارش تعداد بازدید 8852
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0