پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

معاونین شرکت


سعید شایگان
معاون منابع انسانی و تحقیقات
تلفن تماس : 02331226333
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد ( ساختمان هشید دیابی)- اتاق 19
آدرس پست الکترونیک:s.shaygan(at)sww.ir
محمدرضا محسنی
معاون برنامه ريزي و توسعه سرمایه گذاری
تلفن تماس : 02333446520
آدرس دفتر : ساختمان شماره سه ستاد (شهید اکرم)- طبقه 2 - اتاق 15
آدرس پست الکترونیک:m.mohseni(at)sww.ir
بهرام حاجی علیان
معاون بهره برداری و توسعه آب 
تلفن تماس :02333350712
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد(شهید جعفریان) - طبقه اول - روبروی آسانسور- اتاق معاونین
آدرس پست الکترونیک:fani(at)sww.ir
نادر قدس
معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب
تلفن تماس : 02333347677
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد(شهید جعفریان) - طبقه اول - روبروی آسانسور- اتاق معاونین
آدرس پست الکترونیک : n.ghods(at)sww.ir
کوروش خاموشی
معاون خدمات مشترکین و درآمد
تلفن تماس :02333432324
آدرس دفتر : ساختمان شماره سه ستاد(شهید اکرم)- طبقه اول- اتاق 9
آدرس پست الکترونیک :moshtarakin(at)sww.ir
غلامرضا قدس
معاون مالي و پشتيباني
تلفن تماس : 02333446522
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 20
آدرس پست الکترونیک:mali(at)sww.ir

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران
مرجع اطلاعات: معاون مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/07/01
شمارش تعداد بازدید 5448
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0