پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
چاپ

مسئوليتهاي مدیرامور قراردادها و حقوقي :

1)  نظارت بر اجراي تعهدات موسسات طرف قرارداد و ايفاي تعهدات شركت در قبال موسسات طرف قرارداد در مهلتهاي تعيين شده.
2)  نظارت و تائيد متن نهائي قراردادهاي مورد نياز. 
3)  حضور فعال در كميسيون معاملات شركت. 
4)  پيگيري امور مربوطه به دعاوي كيفري, حقوقي, جزائي عليه افراد در مراجع قانوني و دفاع پاسخگوئي امور مربوطه به دعاوي مطروحه عليه شركت تا حصول نتيجه نهايي. 
5)  تهيه لايحه, دادخواست, دفاعيه و اظهار نظرها و راهنمائيهاي حقوقي مورد نياز. 
6)  نظارت بر انجام كليه امور تشريفات مربوط به برگزاري مناقصات و مزايده ها.

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0