پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
چاپ

مسئوليتهاي معاون مالي و پشتيباني:

1) كنترل و نظارت بر امور بازرگاني, تامين و تدارك نيازمنديهاي شركت و توزيع صحيح و منظم اقلام تداركاتي به واحدهاي عملياتي. 
2)  نظارت بر برقراري سيستم كاردكس، استقرار و چيدن كالاها به روش منطقي و استفاده معقول از فضاي انبار. 
3) نظارت بر بازنگري و تائيد داده هاي خريد قبل از ارسال براي تامين كنندگان مجاز. 
4)  نظارت بر ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان مواد اوليه. 
5)  نظارت بر انجام خريد مواد و كالاها بر اساس آئين نامه معاملات. 
6)  نظارت بر كليه امور اداره انبارها.

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0