پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 30 شهريور 1398
چاپ

مسئوليتهاي معاون مشتركين و درآمد:

1) همكاري و نظارت بر استقرار و بهره برداري از سيستمها و روشهاي مناسب در زمينه قبول تقاضاي اشتراك, مساحي, مميزي, انجام محاسبات حق انشعاب و تقسيط در واحدهاي آب و فاضلاب شهري تابعه. 
2)  نظارت بر اجراي مميزي مجدد در مورد مستغلات مشتركين. 
3)  بررسي و اظهار نظر در مورد متقاضيان خاص جهت طرح در هيئت مديره. 
4)  نظارت بر امور نصب انشعاب متقاضيان و مشتركين. 
5)  بررسي علل بروز اشتباهات در قرائت كنتور و صدور قبض و اتخاذ تدابير لازم در كاهش اشتباهات و رفع اختلاف اشتباهات بعمل آمده. 
6)  همكاري در اخذ مطالبات واحدهاي آب و فاضلاب شهري از مصرف كنندگان عمده دولتي و خصوصي. 
7)  مميزي واحدهاي آب و فاضلاب شهرها در زمينه نظم و دوره قرائت كنتور, صدور قبض آب بها و ميزان وصولي و ارزيابي واحدهاي مزبور.

5.3.6.0
V5.3.6.0