پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 30 شهريور 1398
چاپ

مسئوليتهاي معاون بهره برداري:

1) نظارت بر چگونگي انجام فعاليتهاي بهره برداري آب و فاضلاب, برنامه ريزي جهت اصلاح شبكه هاي توزيع آب، تعميرات شبكه ها و000 
2)  نظارت و كنترل بر نصب انشعابات جديد و لوازم مورد استفاده در نصب انشعاب از نظر كيفيت و استانداردهاي موجود. 
3)  نظارت و كنترل در زمينه بهره برداري از آزمايشگاههاي آب و گندزدائي آب آشاميدني. 
4)  نظارت و كنترل بر تعميرات تجهيزات مكانيكي، برقي و الكترونيكي توسط كاركنان تحت نظر. 
5)  نظارت بر نصب پمپهاي جديد و تعمير چاهها, ايستگاههاي پمپاژ و راه اندازي آنها. 
6)  نظارت بر تعمير و نگهداري خطوط انتقال برق و تاسيسات آن. 
7)  نظارت بر انجام آزمايشات آب و تعيين نوع و روش آزمايشات فيزيكي و شيميائي بر روي نمونه هاي آب خام و تصفيه شده از قبيل اندازه گيري PH. رسانائي و ديگر فاكتورهاي موثر در كيفيت آب. 
8)  نظارت بر تهيه الگوي مصرف مناسب آب شهري و بهبود شبكه هاي آن. 
9)  نظارت بر انجام عمليات اجرايي در جهت كاهش آب بحساب نيامده.

5.3.6.0
V5.3.6.0