پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 31 شهريور 1398
چاپ

مسئوليتهاي معاون برنامه ريزي و منابع انسانی

1) ايجاد, استقرار,حفظ و بهبود نظام مديريت كيفيت.
2) تصويب روشهاي اجرائي و دستورالعملهاي مدون شده.
3) درخواست تشكيل جلسه بازنگري مديريت و دعوت از معاونتها و روسا جهت شركت در جلسه.
4) ابلاغ تصميمات جلسات بازنگري مديريت به معاونتها و روسا و پيگيري آنها.
5) كنترل مستندات نظام مديريت كيفيت.
6) تهيه برنامه مميزي داخلي و نظارت بر حسن اجراي آن.
7) جمع آوري نتايج مميزي انجام شده و اطلاع به مديرعامل در جلسات بازنگري مديريت.
8) نظارت بر حسن اجراي جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها.
9) نظارت بر حسن اجراي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه.
10) نظارت بر حسن اجراي بهبود و مستمر نظام مديريت كيفيت.
11) هماهنگي و سازماندهي ساختار تشكيلات سازماني در جهت استفاده مطلوب از امكانات و منابع موجود.
12) نظارت بر ارائه طرحهاي بهبود مديريت- از جمله بهبود گردش كار, بالندگي سازماني, بررسي و شناخت وضعيت موجود و برنامه ريزي در خصوص وضعيت مطلوب آينده, تدوين وظايف و مسئوليتهاي مديران, سرپرستان و مسئولين.
13) نظارت بر تهيه و تلفيق و ارائه بودجه سالانه پيشنهادي و پيگيري آن جهت تصويب در مراجع ذيصلاح .
14) نظارت بر تنظيم شناسنامه آموزشي ونيازهاي آموزشي جهت رسيدن به بهبود و به آفريني در مديريت و طراحي نظام مطلوب  برنامه ريزي  آموزش.
15) نظارت بر اجراي  سيستمهاي اطلاعاتي مديريت( از طريق نصب نرم افزارهاي مرتبط بهم و تهيه گزارشات مورد نياز.
16) نظارت بر اجرا و برگزاري دوره هاي آموزشي در چارچوب برنامه آموزشي مصوب ضمن خدمت كاركنان بمنظور ارتقاء معلومات علمي و عملي كاركنان.
17) نظارت بر تهيه و استقرار سيستمهاي مكانيزه و مورد نياز، توسعه و بهبود سيستمهاي موجود.
18) نظارت بر  اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در سطح شركت در چارچوب نظام متحد الشكل صنعت آب و فاضلاب.
5.3.6.0
V5.3.6.0